Preise

Winterpreise

Hauptsaison € 80,00/2 Personen € 150,00/4 Personen
Nebensaison € 80,00/2 Personen € 150,00/4 Personen
Appartement "Peridot"
(für 2 Personen)
Appartement "Amethyst"
(für 4-6 Personen)

 

Sommerpreise

Appartement "Peridot"
(für 2 Personen)
Appartement "Amethyst"
(für 4-7 Personen)
Hauptsaison€ 70,00ab € 120,00
Nebensaison€ 70,00ab € 120,00