Preise

Winterpreise

Hauptsaison € 70,00/2 Personen € 140,00/4 Personen
Nebensaison € 65,00/2 Personen € 120,00/4 Personen
Appartement "Peridot"
(für 2 Personen)
Appartement "Amethyst"
(für 4-6 Personen)

 

Sommerpreise

Appartement "Peridot"
(für 2 Personen)
Appartement "Amethyst"
(für 4-7 Personen)
Hauptsaison€ 55,00ab € 100,00
Nebensaison€ 50,00ab € 90,00